Fabric

Cotton yukata fabric

£9.50

Red wool kimono fabric

£11.75

470cm x 90cm, see through fabric

£15.00

Cotton yukata fabric

£7.00

Cotton yukata fabric

£9.50

Cotton yukata fabric

£9.50

Cotton yukata fabric

£9.50

Cotton yukata fabric

£9.50

Cotton yukata fabric

£9.50

Linen summer kimono fabric

£11.75

Orange wool kimono fabric

£11.75

Purple wool kimono fabric

£11.75

Wool kimono fabric

£11.75